Jump to content

Prolink.pl - chyba już nie działa


Recommended Posts

nowe informacje ze spółki Leadbullet S.A. REGON: 142641157 NIP: 7010264595 KRS: 0000367769

propozycje zmian w statucie spółki Pana Własa Chorowieć i Pani Jolanty Falenty-Rybka

Zarząd już nie musi dostarczać radzie nadzorczej kwartalnego sprawozdania finansowego Spółki za ostatni kwartał kalendarzowy zawierającego bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych (zwanego dalej "Sprawozdaniem Kwartalnym").

Pan Włas Choroweć nie moze juz powoływać ani odwoływać jednego Członka Zarządu

tutaj całość

Zarząd Spółki LeadBullet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Menueta 26, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000367769 (Spółka), informuje iż w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wpłynęły do Spółki, dwa niezależne od siebie pisemne wnioski akcjonariuszy Spółki:

1) Pana Własa Chorowieć,

2) Pani Jolanty Falenty-Rybka,

gdzie każdy z nich reprezentuje powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, o dodanie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 grudnia 2014 r. punktów dotyczących odpowiednio:

1) wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami; oraz

2) zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę postanowień dotyczących sposobu powoływania członków Zarządu Spółki oraz sposobu reprezentacji Spółki.

Wobec faktu, że wnioski akcjonariuszy spełniają wszelkie wymogi prawno-formalne porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 grudnia 2014 r. zmieni się i będzie następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) akcji serii C oraz w sprawie zmiany Statutu.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zasad przydziału akcji serii C w drugim terminie, o której mowa w art. 435 § 3 k.s.h.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie sposobu powoływania członków Zarządu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie sposobu reprezentacji Spółki.

9. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zgodnie w uzasadnieniem wniosku p. Jolanty Falenta-Rybka przedstawione przez nią zmiany do Statutu Spółki są wynikiem wygaśnięcia uprawnień osobistych określonych w zmienianych postanowieniach Statutu.

Poniżej Zarząd wskazuje wszystkie proponowane zmiany Statutu

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

I. Zmiana § 7 ust. 1 Statutu Spółki

Obecne brzmienie § 7 ust. 1 Statutu:

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.420.000,00 zł (jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na 14.200.000 (czternaście milionów dwieście tysięcy) i akcji zwykłych, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

a. 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 1 do 10.000.000,

b. 4.200.000 (cztery miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 4.200.000.

Proponowana zmiana § 7 ust. 1 Statutu:

1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 1.920.000,00 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych) i nie więcej niż 3.420.000,00 zł (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 19.200.000 (dziewiętnaście milionów dwieście tysięcy) i nie więcej niż 34.200.000 (trzydzieści cztery miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

a. 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii A, o numerach od 1 do 10.000.000,

b. 4.200.000 (cztery miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 1 do 4.200.000,

c. nie mniej niż 5.000.000 i nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 1 do 20.000.000.

II. Zmiana § 19 Statutu Spółki

Obecne brzmienie § 19 Statutu:

"§ 19

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki.

3. W celu weryfikacji spełnienia warunków rozwiązujących, określonych w § 20 ust. 4, Zarząd - z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 5 - jest zobowiązany do dostarczania Radzie Nadzorczej, nie później niż w ciągu 25 dni po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego, sprawozdania finansowego Spółki za ostatni kwartał kalendarzowy zawierającego bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych (zwanego dalej "Sprawozdaniem Kwartalnym").

4. Po raz pierwszy Sprawozdanie Kwartalne zostanie sporządzone za czwarty kwartał 2013 roku i dostarczone Radzie Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 3, nie później niż do dnia 25 stycznia 2014 roku.

5. Jeżeli Sprawozdanie Kwartalne nie zostanie przyjęte przez Zarząd w ciągu 15 dni po zakończeniu kwartału kalendarzowego, Członek Zarządu wskazany przez Pana Własa Choroweć, w wykonaniu uprawnienia osobistego wynikającego z § 20 ust. 2, jest uprawniony do samodzielnego sporządzenia Sprawozdania Kwartalnego i dostarczenia go Radzie Nadzorczej w terminie zakreślonym w § 19 ust. 3; takie Sprawozdanie Kwartalne będzie traktowane jak Sprawozdanie Kwartalne sporządzone i przedłożone przez Zarząd Spółki.

6. Rada Nadzorcza w każdym czasie jest uprawniona do zlecenia biegłemu rewidentowi badania każdego Sprawozdania Kwartalnego otrzymanego stosownie do postanowień § 19 ust. 3-5. Rada Nadzorcza jest uprawniona do zawarcia w imieniu Spółki stosownej umowy z biegłym rewidentem dotyczącej badania Sprawozdania Kwartalnego."

Proponowana zmiana § 19 Statutu

"§ 19

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki."

III. Zmiana § 20 Statutu Spółki

Obecne brzmienie § 20 Statutu:

"§ 20

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch członków.

2. Panu Własowi Choroweć przysługują osobiste uprawnienia, w rozumieniu art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych, polegające na wyłącznym i swobodnym prawie powoływania i odwoływania jednego Członka Zarządu. Dla uniknięcia wątpliwości rozstrzyga się, że w wykonaniu osobistego uprawnienia Pan Włas Choroweć może powołać jako Członka Zarządu samego siebie. Dla uniknięcia wątpliwości prawo do odwołania Członka Zarządu przysługujące Panu Własowi Choroweć może być wykonane wyłącznie w odniesieniu do Członka Zarządu, który został uprzednio powołany przez Pana Własa Choroweć w wykonaniu uprawnienia osobistego, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. Przedmiotowe uprawnienia osobiste będą przysługiwały uprawnionemu wyłącznie w okresie:

a. do dnia 1 stycznia 2015 roku; albo

b. do dnia, w którym spełni się którykolwiek z warunków rozwiązujących, o których mowa poniżej w ust. 4 - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

3. W przypadku, gdy Pan Włas Choroweć - w terminie 5 dni od dnia powstania okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu - nie wykona przysługującego mu uprawnienia osobistego do powołania jednego Członka Zarządu, o którym mowa powyżej w ust. 2, Członek Zarządu zostanie powołany przez Radę Nadzorczą.

4. Uprawnienia osobiste, o których mowa powyżej w ust. 2, wygasną w przypadku zaistnienia któregokolwiek z poniższych warunków rozwiązujących:

a. Sprawozdanie Kwartalne, otrzymane przez Radę Nadzorczą stosownie do postanowień § 19 ust. 3-5, nie wykazuje co najmniej 25% (dwudziestopięcioprocentowego) wzrostu przychodów netto Spółki w stosunku do poprzedniego kwartału kalendarzowego;

b. Sprawozdanie Kwartalne, otrzymane przez Radę Nadzorczą stosownie do postanowień § 19 ust. 3-5, wykazuje ujemne przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Spółki;

c. Rada Nadzorcza nie otrzyma któregokolwiek Sprawozdania Kwartalnego, w terminie określonym w § 19 ust. 3;

d. biegły rewident, o którym mowa w § 19 ust. 6, zgłosi zastrzeżenie lub zastrzeżenia do Sprawozdania Kwartalnego przedłożonego Radzie Nadzorczej.

5. W okresie, w którym uprawnionemu przysługują uprawnienia osobiste, określone powyżej w ust. 2, Rada Nadzorcza jest uprawniona do swobodnego powoływania i odwoływania:

a. Członka Zarządu na stanowisko, które nie zostało obsadzone w wykonaniu uprawnień osobistych, o których mowa w ust. 2; oraz

b. Członka Zarządu, w przypadku o którym mowa w powyżej w ust. 3.

6. Kadencja członków Zarządu wynosi pięć lat. Zarząd jest powoływany na okres wspólnej kadencji.

7. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

8. Po wygaśnięciu uprawnień osobistych, określonych powyżej w ust. 2, członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza."

Proponowana zmiana § 20 Statutu

"§ 20

1. Zarząd Spółki składa się z najmniej jednego członka Zarządu.

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza."

IV. Zmiana § 21 Statutu Spółki

Obecne brzmienie § 21 Statutu:

"§ 21

Do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

Proponowana zmiana § 21 Statutu

"§ 21

W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jeden członek Zarządu samodzielnie."

http://www.imsig.pl/pozycja/2014/250/17152,LEADBULLET_SP%C3%93%C5%81KA_AKCYJNA

Link to post
Share on other sites
  • Replies 3.9k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

U mnie darmowych linków dla jednej tylko domeny było ponad 100! Usunąłem wszystkie KBM i ani grosz mi nie umknął mi z portfela! Niektóre z nich już były bardzo zadomowione(od roku) - wtedy się cieszył

Zarejestrowałem się ostatnio i miałem wpłacać dzisiaj trochę pieniądza na kupno linków. Dobrze że najpierw wpadłem do tego tematu, jak tak są traktowani ludzie w systemie, to ode mnie złotówki prolink

R.I.P PROLINK + 23.10.2014 Żyłeś tylko 5 lat a tak wiele nam dałeś mogłeś więcej, a zabrał ciebie okrutny wyrok uczyniony z ręki Karoliny Pokój Ci wieczny w cichej krainie, gdzie panda nie sięga, g

Tak, ja zarejestrowałam się jako wydawca.

Akceptacja stron - 3, 4 dni - długo, ale może dla tego że przed samymi świętami.

Są błędy.

Wyświetlanie zaindeksowanych stron - w przybliżeniu wyświetla mi ok 5%.

Osobiście nie podoba mi się sposób wyświetlani ich linków - w ramce "Proponowane".

Próba rozmieszczenia linków osobno powoduje, że każdy link ma takową ramkę.

Obecnie nie wstawiłam kodów, czekam aż to poprawią.

Link to post
Share on other sites
Guest Bukłak

Ktoś z Was rejestrował się na tym SmartLink24? Coś tam się dzieje?

Sprawdziłbym, gdybym otrzymał zaległe wypłaty, choćby z racji, że nie czułbym się wówczas oszukany przez tę "spółkę". Podejrzewam, że wiele osób ma podobne odczucia.

Link to post
Share on other sites
Guest Bukłak

Info z przed chwili: Koleżanka, która się tym zajmuje wyszła już dziś do domu, ale jakieś przelewy mają być realizowane w tym tygodniu - typowa gra na czas z tymi przelewami :) Dzwonię w piątek. Mają ten sam numer, co SmartLink24 - codziennie podczas kilku przerw na kawę można wykonać ten telefon (nie płacę za połączenia, bo zaraz ktoś podliczy ten koszt).

Link to post
Share on other sites

Mi zostały w prolinku jakieś grosze obecnie ok 400zł zastanawiam się co z tym zrobić. Wypłacać i ryzykować, że będę w plecy o VAT i dochodowy, czy olać sprawę.

Tu miała być sygnatura...

Link to post
Share on other sites

Mi zostały w prolinku jakieś grosze obecnie ok 400zł zastanawiam się co z tym zrobić. Wypłacać i ryzykować, że będę w plecy o VAT i dochodowy, czy olać sprawę.

Ryzyko nie jest duże, nawet jak nie zapłacą po 150 dniach możesz zrobić korektę vat, z dochodowym jest trudniej bo trzeba czekać na oficjalną upadłość, ale też w końcu da się skorygować przychód.

Abrigo.com.pl - Biuro rachunkowe dla branży SEO

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.


×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Terms of Use Privacy Policy